بارکد خوان با سیم اسکار رنگ سفید Oscar OS-60 LWW (بدون پایه)